உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer

கே எம் பிளேயர் - KMPlayer முந்தைய பதிப்புகள்

குறிப்பு! - கே எம் பிளேயர் - KMPlayer மென்பொருளின் புதியபதிப்பு உள்ளது. br>அதனைப்பெற பின்னுள்ள இணைப்பின் மீது சொடுக்கவும் கே எம் பிளேயர் - KMPlayer புதிய பதிப்பு

பல கோப்பு வடிவ ஆதரவு கொண்ட, ஊடக இயக்கி.

மிகப்பழைய பதிப்பு

மென்பொருள் பதிப்பெண் 3.6.0.87
வெளியீட்டு நாள்: 10 Aug, 2013 (4.7 வருடங்களுக்கு முன்) பதிவிறக்கம்

இதற்கு முந்தைய பதிப்பு

மென்பொருள் பதிப்பெண் 4.2.2.9
வெளியீட்டு நாள்: 29 Mar, 2018 (8 தினங்களுக்கு முன்) பதிவிறக்கம்


பதிவிறக்கம் செய்ய விரும்பும் கே எம் பிளேயர் - KMPlayer பதிப்பெண்ணைத் தேர்வு செய்க

மென்பொருள் பதிப்பெண் இணக்கம் வெளியீட்டு நாள் அளவு பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.2.2.9 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 29.03.2018 37.40MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.2.2.8 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 06.03.2018 37.80MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.2.2.7 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 09.02.2018 37.80MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.2.2.6 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 10.01.2018 37.70MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.2.2.5 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 22.11.2017 37.70MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.2.2.3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 28.09.2017 37.70MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.2.2.2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 14.09.2017 37.60MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.2.1.4 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 03.07.2017 37.60MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.2.1.2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 18.05.2017 37.60MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.1.5.8 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 05.01.2017 36.30MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.1.5.3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 13.12.2016 36.30MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.1.4.7 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 01.11.2016 36.00MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.1.4.3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 24.10.2016 35.90MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.1.3.3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 23.09.2016 35.90MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.1.1.5 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 19.07.2016 35.50MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.1.0.3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 23.06.2016 35.50MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.0.8.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 25.05.2016 35.50MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.0.7.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 20.04.2016 35.40MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.0.6.4 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 22.03.2016 35.50MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.0.5.3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 17.02.2016 35.50MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.0.4.6 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 22.01.2016 35.10MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.0.3.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 22.12.2015 35.10MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.0.2.6 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 26.11.2015 34.68MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.0.1.5 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 20.10.2015 34.68MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 4.0.0.0 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 03.09.2015 33.40MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 11.3.7 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 07.08.2015 36.40MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.1.138 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 10.07.2015 36.40MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.1.137 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 08.07.2015 36.40MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.1.136 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 27.05.2015 36.40MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.1.135 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 31.03.2015 35.70MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.1.134 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 04.03.2015 34.20MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.1.133 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 10.02.2015 34.20MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.1.132 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 07.01.2015 34.20MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.1.131 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 18.12.2014 34.20MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.1.130 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 04.11.2014 34.20MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.1.129 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 08.10.2014 34.20MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.0.128 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 16.09.2014 31.30MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.0.127 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 27.08.2014 31.30MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.0.126 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 23.07.2014 31.30MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.0.125 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 02.07.2014 31.30MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9.0.124 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 15.05.2014 31.30MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.9 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 13.05.2014 31.30MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.8.0.122 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 03.04.2014 32.20MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.8 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 03.10.2013 30.90MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.7 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 18.09.2013 24.00MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.6.0.87 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 10.08.2013 24.00MB பதிவிறக்கம்
கே எம் பிளேயர் - KMPlayer 3.4.0.59 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 30.10.2012 24.00MB பதிவிறக்கம்

அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்